Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

Artykuły

Budowa oczyszczalni ścieków w Łukcie

Budowa oczyszczalni ścieków w Łukcie.

 
nazwa beneficjenta
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁUKCIE SPÓŁKA Z O.O.
 
wartość projektu
21 548 386,69 zł
dofinansowanie z UE
8 645 190,37 zł
 
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
ostródzki
 
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 
działanie
5.2. Gospodarka wodno-ściekowa
 
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 
perspektywa
2014 - 2020
 
Przedmiotem projektu jest budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Łukcie, działającej w oparciu o nitryfikująco – denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu w układzie przepływu ciągłego o wydajności średnio-dobowej 1.266 m3/d. Oczyszczalnia, w skład której wejdą trzy niezależnie pracujące ciągi technologiczne biologicznego oczyszczalnia ścieków, będzie zaspokajać potrzeby aglomeracji Łukta (RLM 9 144), obejmującej swym zasięgiem następujące miejscowości z terenu gminy Łukta: Łukta, Plichta, Dąg, Molza, Wynki, Worliny, Pelnik, Kotkowo, Florczaki, Nowe Ramoty, Ramoty, Komorowo, Chudy Dwór, Kozia Góra, Mostkowo, Tabórz, Pupki, Spórka, Kojdy, Ględy, Lusajny, Sobno, Trokajny, Zajączkowo, Gucin. Ilość ścieków oczyszczonych w wyniku realizacji projektu nie ulegnie zmianie. Inwestycja będzie wdrażana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie Spółka z o. o. w następujących etapach: złożenie wniosku o dofinansowanie, zawarcie umowy dofinansowania i umowy z wykonawcą, roboty budowlane, odbiór przedmiotu zamówienia, końcowe rozliczenie oraz użytkowanie w okresie eksploatacji. Projekt wpisuje się w założenia SzOOP RPO WiM 2014-2020: 1) zapewni oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z wymaganymi parametrami określonymi w prawodawstwie unijnym i krajowym, 2) umożliwi przyjęcie założonej ilości ścieków oraz ładunku na oczyszczalnię ścieków; 3) zminimalizuje emisję zanieczyszczeń przedostających się do gruntu, wód gruntowych i powierzchniowych wraz ze ściekami bytowo-gospodarczymi i przemysłowymi, a co za tym idzie poprawę stanu środowiska naturalnego, 4) zabezpieczy potrzeby związane z nierównomiernością przepływów występujących w okresach dopływu ścieków przemysłowych, wód roztopowych lub silnych opadów deszczu. Projekt jest wpisany do V aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (VAKPOŚK) wraz z opracowanym na podstawie AKPOŚK 2017 Master Planem dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG.
1 sierpnia 2021
Anna Pampuch
Czytaj więcej o: Budowa oczyszczalni ścieków w Łukcie

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2021 - 2024

Działając na podstawie art. 24 e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020r. poz.2028 z późn. zm.) Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie Sp. z o. o. informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku decyzją nr GD.RZT.70.163.85.2021/D.JM z dnia 23 lipca 2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łukta na okres 3 lat.

Zatwierdzona Taryfa została umieszczona w dniu 6 sierpnia 2021 roku na stronie  BIP  Państwowego  Gospodarstwa  Wodnego  Wody  Polskie  i  wchodzi  w  życie  po  upływie  7  dni  od  ogłoszenia czyli od  dnia  14 SIERPNIA 2021 r. na okres 3 lat. Aktualna taryfa dostępna jest w załączeniu.

Informujemy, że Rada Gminy  w Łukcie podjęła  uchwałę o dopłacie do ceny taryfowej za odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług  –  grupa taryfowa  K 1 w wysokości 1,00 zł/m3 - netto. Uchwała NR XXXV/34/2021 w załączeniu.

W związku z sytuacją epidemiczną w naszym kraju pracownicy tutejszej Spółki nie dokonują odczytów wodomierzy, prosimy o przekazywanie stanów wodomierza/y:  telefonicznie: 89 647 53 25, na adres e-mail zgk@lukta.com.pl lub pozostawiać w skrzynce pocztowej znajdującej się na budynku siedziby Spółki.

10 sierpnia 2021
Iwona Rutkowska

ODCZYTY WODOMIERZY

 

ZGKs.3162.II.6.2021                                                                                               Łukta,14 kwietnia 2021 r.

 

                                                                                                                 MIESZKAŃCY, ODBIORCY USŁUG

                                                                                                                           Z TERENU GMINY ŁUKTA

 

W związku z sytuacją epidemiczną w naszym kraju, podjęte zostały decyzje polegające na ograniczeniu do minimum kontaktu pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie Sp. z o. o. z petentami i odbiorcami usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków jak również dodatkowych usług świadczonych przez Spółkę.

Pracownicy tutejszej Spółki do odwołania nie będą dokonywać odczytów wodomierzy.

Wprowadzono następujące działania:

 1. Stany wodomierza/y można podawać telefonicznie: 89 647 53 25,
  na adres e-mail
  zgk@lukta.com.pl lub pozostawiać w skrzynce pocztowej znajdującej się na budynku siedziby Spółki.

 2. W przypadku braku stanu wodomierza/y (odczytu) faktury będą wystawiane na podstawie dotychczasowych prognoz.

 3. Faktury zostaną wysłane pocztą lub na posiadany e-mail odbiorcy usług.

 4. Rozliczenie faktyczne nastąpi po odczycie wodomierza/y.

   

W związku z realizacją inwestycji programu "Telemetria na służbie mieszkańców" na terenie gminy Łukta w najbliższym czasie rozpocznie się sukcesywna wymiana wodomierzy głównych, prosimy zatem o przekazywanie numerów telefonów do kontaktu w celu ustalenia terminu wymiany.

 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

                                                                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                                                                                                        (-) Dariusz Struk

 

10 sierpnia 2021
Iwona Rutkowska

.

 

O G Ł O S Z E N I EZakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie Sp. z o.o. informuje, iż w związku z realizacją inwestycji programu "Telemetria na służbie mieszkańców" na terenie gminy Łukta w  najbliższym czasie rozpocznie się sukcesywna wymiana wodomierzy głównych na nowe wyposażone w tzw. „nakładki radiowe”.

W związku z realizacją inwestycji Odbiorcy usług będą zobligowani do:

 1. Przygotowania swobodnego dostępu do instalacji wodomierzowej (wodomierza głównego wraz z zaworami). Jeśli dostęp do wodomierza głównego będzie utrudniony, Odbiorca na własny koszt będzie zobowiązany do przeróbki instalacji wewnętrznej w celu umożliwienia montażu wodomierza głównego z nakładką radiową w miejscu łatwo dostępnym.

 2. Umożliwienia montażu nowych urządzeń pracownikom reprezentującym Wykonawcę poprzez udostępnienie pomieszczenia, w którym jest zamontowany wodomierz główny.

 3. Podpisu protokołu likwidacji „starego” wodomierza głównego i montażu „nowego”.

 4. Zlokalizowania i udostępnienia zasuw na przyłączach na czas wymiany wodomierza głównego.

 5. Odbiorcy - ryczałtowi na własny koszt będą zobowiązani do dokonania przebudowy instalacji wodociągowej w swojej nieruchomości w celu umożliwienia instalacji wodomierza głównego wyposażonego w nakładkę radiową.

Odbiorcy usług, którzy posiadają wodomierze tj.: „podliczniki” - "ogrodowe" lub "na ujęciu własnym wody", nie są objęci systemem odczytów radiowych - będą mieli możliwość odpłatnej ich wymiany przez Wykonawcę.

Jednocześnie informuję że :

 • celem usprawnienia realizacji zadania zostanie opracowany harmonogram wskazujący termin wymiany wodomierzy głównych w poszczególnych miejscowościach, który każdorazowo na 7 dni przed przystąpieniem do prac montażowych będzie podawany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez informację umieszczoną na stronie internetowej http://zgk.lukta.com.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości,

 • wodomierze („podliczniki” - "ogrodowe" lub "na ujęciu własnym wody") winny mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną w przypadku jej braku powinny być poddane obowiązkowej prawnej kontroli metrologicznej organów administracji miar w formie legalizacji,

 • w przypadku gdy wodomierze („podliczniki” - "ogrodowe" lub "na ujęciu własnym wody") nie zostaną wymienione na nowe wyposażone w tzw. „nakładki radiowe”, w celu rozliczenia ilości pobranej wody lub odprowadzonych ścieków, Odbiorca usług zobowiązany będzie do przekazywania ich stanu Spółce za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej http://zgk.lukta.com.pl/ lub na adres e-mail zgk@lukta.com.pl oraz telefonicznie na numer 89 647 53 25. 

14 kwietnia 2021
Iwona Rutkowska

Budowa oczyszczalni ścieków w Łukcie

„Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”

19 czerwca 2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZGK
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:15958