Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie Sp. z o.o.

Strona główna

Najnowsze aktualności

OFERTA PRACY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie Spółka z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: Konserwator sieci kanalizacyjnej.

26 lipca 2022
Iwona Rutkowska
Czytaj więcej o: OFERTA PRACY

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2021 - 2024

Działając na podstawie art. 24 e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020r. poz.2028 z późn. zm.) Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie Sp. z o. o. informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku decyzją nr GD.RZT.70.163.85.2021/D.JM z dnia 23 lipca 2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łukta na okres 3 lat.

Zatwierdzona Taryfa została umieszczona w dniu 6 sierpnia 2021 roku na stronie  BIP  Państwowego  Gospodarstwa  Wodnego  Wody  Polskie  i  wchodzi  w  życie  po  upływie  7  dni  od  ogłoszenia czyli od  dnia  14 SIERPNIA 2021 r. na okres 3 lat. Aktualna taryfa dostępna jest w załączeniu.

Informujemy, że Rada Gminy  w Łukcie podjęła  uchwałę o dopłacie do ceny taryfowej za odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług  –  grupa taryfowa  K 1 w wysokości 1,00 zł/m3 - netto. Uchwała NR XXXV/34/2021 w załączeniu.

W związku z sytuacją epidemiczną w naszym kraju pracownicy tutejszej Spółki nie dokonują odczytów wodomierzy, prosimy o przekazywanie stanów wodomierza/y:  telefonicznie: 89 647 53 25, na adres e-mail zgk@lukta.com.pl lub pozostawiać w skrzynce pocztowej znajdującej się na budynku siedziby Spółki.

10 sierpnia 2021
Iwona Rutkowska
Czytaj więcej o: Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2021 - 2024

Budowa oczyszczalni ścieków w Łukcie

Budowa oczyszczalni ścieków w Łukcie.

 
nazwa beneficjenta
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁUKCIE SPÓŁKA Z O.O.
 
wartość projektu
21 548 386,69 zł
dofinansowanie z UE
8 645 190,37 zł
 
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
ostródzki
 
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 
działanie
5.2. Gospodarka wodno-ściekowa
 
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 
perspektywa
2014 - 2020
 
Przedmiotem projektu jest budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Łukcie, działającej w oparciu o nitryfikująco – denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu w układzie przepływu ciągłego o wydajności średnio-dobowej 1.266 m3/d. Oczyszczalnia, w skład której wejdą trzy niezależnie pracujące ciągi technologiczne biologicznego oczyszczalnia ścieków, będzie zaspokajać potrzeby aglomeracji Łukta (RLM 9 144), obejmującej swym zasięgiem następujące miejscowości z terenu gminy Łukta: Łukta, Plichta, Dąg, Molza, Wynki, Worliny, Pelnik, Kotkowo, Florczaki, Nowe Ramoty, Ramoty, Komorowo, Chudy Dwór, Kozia Góra, Mostkowo, Tabórz, Pupki, Spórka, Kojdy, Ględy, Lusajny, Sobno, Trokajny, Zajączkowo, Gucin. Ilość ścieków oczyszczonych w wyniku realizacji projektu nie ulegnie zmianie. Inwestycja będzie wdrażana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie Spółka z o. o. w następujących etapach: złożenie wniosku o dofinansowanie, zawarcie umowy dofinansowania i umowy z wykonawcą, roboty budowlane, odbiór przedmiotu zamówienia, końcowe rozliczenie oraz użytkowanie w okresie eksploatacji. Projekt wpisuje się w założenia SzOOP RPO WiM 2014-2020: 1) zapewni oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z wymaganymi parametrami określonymi w prawodawstwie unijnym i krajowym, 2) umożliwi przyjęcie założonej ilości ścieków oraz ładunku na oczyszczalnię ścieków; 3) zminimalizuje emisję zanieczyszczeń przedostających się do gruntu, wód gruntowych i powierzchniowych wraz ze ściekami bytowo-gospodarczymi i przemysłowymi, a co za tym idzie poprawę stanu środowiska naturalnego, 4) zabezpieczy potrzeby związane z nierównomiernością przepływów występujących w okresach dopływu ścieków przemysłowych, wód roztopowych lub silnych opadów deszczu. Projekt jest wpisany do V aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (VAKPOŚK) wraz z opracowanym na podstawie AKPOŚK 2017 Master Planem dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG.
1 sierpnia 2021
Anna Pampuch
Czytaj więcej o: Budowa oczyszczalni ścieków w Łukcie