Budowa oczyszczalni ścieków w Łukcie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 sierpnia 2021

Budowa oczyszczalni ścieków w Łukcie.

 
nazwa beneficjenta
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁUKCIE SPÓŁKA Z O.O.
 
wartość projektu
21 548 386,69 zł
dofinansowanie z UE
8 645 190,37 zł
 
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
ostródzki
 
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 
działanie
5.2. Gospodarka wodno-ściekowa
 
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 
perspektywa
2014 - 2020
 
Przedmiotem projektu jest budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Łukcie, działającej w oparciu o nitryfikująco – denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu w układzie przepływu ciągłego o wydajności średnio-dobowej 1.266 m3/d. Oczyszczalnia, w skład której wejdą trzy niezależnie pracujące ciągi technologiczne biologicznego oczyszczalnia ścieków, będzie zaspokajać potrzeby aglomeracji Łukta (RLM 9 144), obejmującej swym zasięgiem następujące miejscowości z terenu gminy Łukta: Łukta, Plichta, Dąg, Molza, Wynki, Worliny, Pelnik, Kotkowo, Florczaki, Nowe Ramoty, Ramoty, Komorowo, Chudy Dwór, Kozia Góra, Mostkowo, Tabórz, Pupki, Spórka, Kojdy, Ględy, Lusajny, Sobno, Trokajny, Zajączkowo, Gucin. Ilość ścieków oczyszczonych w wyniku realizacji projektu nie ulegnie zmianie. Inwestycja będzie wdrażana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie Spółka z o. o. w następujących etapach: złożenie wniosku o dofinansowanie, zawarcie umowy dofinansowania i umowy z wykonawcą, roboty budowlane, odbiór przedmiotu zamówienia, końcowe rozliczenie oraz użytkowanie w okresie eksploatacji. Projekt wpisuje się w założenia SzOOP RPO WiM 2014-2020: 1) zapewni oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z wymaganymi parametrami określonymi w prawodawstwie unijnym i krajowym, 2) umożliwi przyjęcie założonej ilości ścieków oraz ładunku na oczyszczalnię ścieków; 3) zminimalizuje emisję zanieczyszczeń przedostających się do gruntu, wód gruntowych i powierzchniowych wraz ze ściekami bytowo-gospodarczymi i przemysłowymi, a co za tym idzie poprawę stanu środowiska naturalnego, 4) zabezpieczy potrzeby związane z nierównomiernością przepływów występujących w okresach dopływu ścieków przemysłowych, wód roztopowych lub silnych opadów deszczu. Projekt jest wpisany do V aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (VAKPOŚK) wraz z opracowanym na podstawie AKPOŚK 2017 Master Planem dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG.

 

 

Autor: Anna Pampuch

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZGK Sp. z o.o.
Data utworzenia:2021-08-01
Data publikacji:2021-08-01
Osoba sporządzająca dokument:Anna Pampuch
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:62